2. Bài toán ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ tại công ty Tinh Vân - Trình bày: Nguyễn Huy Cương