HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO KHI GIAO KẾT, THỰC HIỆN VÀ CHẤM DỨT