23
08/14

Lịch hoạt động 2014 HRA

TT Ngày/tháng Hoạt động/Chủ đề Chịu trách nhiệm nội dung
1 CN
6/1/2014
Sáng: Tổng kết hoạt động 2013, thông qua Kế hoạch 2014 toàn thể hv
Chiều: Họp Ban Điều hành/ Cố vấn, tổ trợ lý nhiệm kỳ mới vừa được bầu
Chủ tịch/
Tổng thư ký
2 Sáng CN 19/1/2014 Họp Ban Điều hành/ Cố vấn: Duyệt KH hành động của các Ban và Thành lập Task Force Team làm Hồ sơ gia nhập APF HRM Chủ tịch/
Tổng thư ký
3 Sáng CN 9/3/2014 Họp Ban Điều hành, Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý: duyệt việc chuẩn bị cho Hội thảo HRA vào 22/3; thống nhất Checklist chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm HRA Chủ tịch/
Tổng thư ký
4 Chiều thứ 7 22/3/2014 Hội thảo chuyên đề: Phong thủy và nhân tướng học trong tuyển dụng Ban Tư vấn Tuyển Dụng
5 Chiều CN 4/5/2014 Họp Ban Điều hành, Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý duyệt việc chuẩn bị cho Hội thảo HRA vào 16/5 và cập nhật việc chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm HRA Chủ tịch/
Tổng thư ký
6 Chiều Thứ 6 16/5/2014 Hội thảo chuyên đề: Kỹ năng xây dựng văn bản nội bộ để tạo ra những công cụ để quản trị nguồn nhân lực tốt và phòng ngừa rủi ro Ban Tư vấn Pháp Luật Lao động
7 Sáng CN 25/5/2014 Họp Ban Điều hành, Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý tổng duyệt mọi chi tiết của sự kiện KN 10 năm HRA Chủ tịch/
Tổng thư ký
8 Sáng CN 8/6/2014 Kỷ niệm 10 năm HRA Ban tổ chức 
9 Sáng CN 6/7/2014 Họp Ban Điều hành, Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý duyệt việc chuẩn bị cho Hội thảo HRA vào 18/7 và cập nhật việc chuẩn bị Hội thảo năm của HRA vào 21/9 Chủ tịch/
Tổng thư ký
10 Chiều Thứ 6
18/7/2014
Hội thảo chuyên đề:
Tăng cam kết của nhân sự chủ chốt thông qua chinh sách đãi ngộ
Ban Tư vấn Lương và Phúc lợi
11 Sáng CN 7/9/2014 Họp Ban Điều hành Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý Tổng duyệt HT năm của HRA vào 21/9 Chủ tịch/
Tổng thư ký
12 Chủ nhật 
21/9/2014
Hội thảo năm:
Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực từ Chiến lược Kinh doanh
Ban Tư vấn Chiến lược Nguồn Nhân lực
13 Sáng CN 2/11/2014 Họp Ban Điều hành Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý duyệt duyệt việc chuẩn bị cho Hội thảo HRA vào 14/11 & chuẩn bị cho Tổng kết cuối năm 2014, Kế hoạch 2015 Chủ tịch/
Tổng thư ký
14 Chiều Thứ 6
14/11/2014
Hội thảo chuyên đề:
Tối ưu hóa hiệu quả công tác Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp
Ban Tư vấn Đào tạo và Phát triển
15 Sáng CN
4/1/2015
Họp Ban Điều hành Ban Cố vấn, Tổ Trợ lý tổng duyệt việc
chuẩn bị cho Tổng kết cuối năm 2014
Chủ tịch/
Tổng thư ký
16 Chủ nhật
18/1/2015
Tổng kết năm 2014, thông qua kế hoạch 2015 của HRA Ban Tổ chức