Văn bản Pháp luật

Văn bản Pháp luật

Luật thuế TNCN 21.11.2007

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

QĐ 959 BHXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật Công Đoàn số 12.2012.QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 191.2013 Tài chính CĐ

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật BHYT VBHN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật BHYT sửa đổi số 46.2014.QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật BHYT số 25.2008.QH12

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật thuế TNCN sửa đổi 2012

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật việc làm số 38.2013.QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật BHXH – 58_2014_QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Kết nối HRA