Chủ đề - Kiến thức Nhân sự

Chủ đề - Kiến thức Nhân sự

Tài liệu Hội thảo: “Tuyển dụng và Thu hút nhân tài – Chìa khóa thành công trong chiến lược kinh doanh thời VUCA” – 29/07/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm: “Thang bảng lương & 3P – một phương pháp quá cũ hay một cách áp dụng chưa mới?” – 15/07/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm: “Đánh giá hiệu quả đào tạo cấp độ kết quả kinh doanh – 22/06/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm: “Văn hoá doanh nghiệp – Phương pháp đánh giá cấp độ trưởng thành và đo lường hiệu quả” – 10/06/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo: “Hormone hạnh phúc & Trải nghiệm nhân viên – Ứng dụng để quản trị hiệu suất” – 19/05/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo: “Đãi ngộ toàn diện – Cấp độ, xu hướng và thông lệ” (09/05/2023)

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Kết quả khảo sát: Cấp độ trưởng thành trong chương trình đãi ngộ toàn diện của tổ chức (30/03/2023)

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo: “Đãi ngộ toàn diện – Cấp độ, xu hướng và thông lệ” – Diễn giả: Đặng Hoàng Trung (30/03/2023)

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo: “Đãi ngộ toàn diện – Cấp độ, xu hướng và thông lệ” – Diễn giả: Robert Cho & Thu Nguyen (30/03/2023)

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

2020-Nghị Định về lao động nước ngoài làm việc tại VN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Kết nối HRA